Informacje prawne HLB Poland


Zamieszczanie linków do serwisu HLB Poland

HLB Poland upoważnia użytkownika do przeglądania materiału zamieszczonego na tej stronie i pobrania jego jednej kopii wyłącznie na własny, niekomercyjny użytek.

HLB Poland to alians polskich spółek członkowskich sieci HLB. Każda spółka stanowi osobny, niezależny podmiot prawny. HLB Poland nie świadczy usług księgowych i powiązanych usług doradczych we własnym imieniu – usługi te są realizowane przez spółki członkowskie.

Niniejszy serwis jest własnością HLB Poland, podmiotu zarejestrowanego jako getsix Polska Sp. z o.o. Wszelkie materiały zamieszczone w niniejszym serwisie należą do HLB Poland, chyba że zaznaczono inaczej. Prawa autorskie i wszelkie prawa własności intelektualnej związane z treścią niniejszego serwisu należą do HLB Poland i są zastrzeżone, chyba że zaznaczono inaczej. Niniejszy serwis jest udostępniany przez HLB Poland wyłącznie w celach informacyjnych. Bez wcześniejszej zgody ze strony HLB Poland zabrania się wykorzystywania danych lub ich części prezentowanych w niniejszym serwisie do celów komercyjnych.

Zamieszczanie linków odsyłających do serwisu HLB Poland jest dopuszczalne pod warunkiem, że służy to poszerzaniu zakresu informacji na dany temat udostępnianych użytkownikowi innej strony. Zakazuje się zamieszczania linków do strony HLB Poland, jeśli w ten sposób wyraźnie wprowadza się błąd użytkownika strony niepowiązanej tematycznie z HLB Poland.

Prosimy o niezamieszczanie bezpośrednich linków do poszczególnych stron naszego serwisu, gdyż w niektórych sytuacjach pewne elementy nawigacyjne nie są wyświetlane poprawnie w przypadku zdalnego wywoływania danych stron przez ASP. Na indywidualny wniosek przekażemy linki do wybranych fragmentów naszego serwisu. HLB Poland ani Partnerzy HLB Poland nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości związane z wywoływaniem stron HLB Poland przez inne witryny.


HLB

Członkowie HLB Poland są osobnymi i niezależnym podmiotami zrzeszonymi w HLB.

HLB to światowa sieć niezależnych firm zajmujących się księgowością i doradztwem biznesowym, z których każda jest osobnym, niezależnym podmiotem prawnym, przez co nie ponosi odpowiedzialności za działania i błędy innych firm członkowskich. HLB Limited jest spółką prawa angielskiego, o odpowiedzialności ograniczonej przez gwarancję, która odpowiada za koordynację międzynarodowych działań sieci HLB, lecz nie zajmuje się świadczeniem, nadzorowaniem czy obsługą usług dla klientów. W zawiązku z powyższym HLB Limited nie odpowiada za działania i błędy jakichkolwiek firm członkowskich swojej sieci HLB i vice versa.


Wyłączenie odpowiedzialności

Treść niniejszej witryny nie stanowi profesjonalnego doradztwa.

Przy tworzeniu niniejszego serwisu podjęto wszelkie starania, by zamieszczane w nim treści były aktualne i precyzyjne. Jednak przy ciągłych zmianach w przepisach możliwe jest wystąpienie niezamierzonych błędów, dlatego zastrzega się, że prezentowane informacje mogą być nieaktualne lub nieprecyzyjne.

HLB Poland nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek problemy związane z wykorzystywaniem informacji zamieszczonych w niniejszym serwisie.

Z uwagi na ryzyko, że strony internetowe mogą stać się celem ataków prowadzących do nieautoryzowanych zmian w ich treści, zastrzega się przedstawione informacje mają jedynie charakter orientacyjny i podlegają potwierdzeniu ze strony naszego personelu.

W związku z powyższym w celu uzyskania aktualnych informacji prosimy o skontaktowanie się z nami.


Odpowiedzialność

Użytkownik korzystający z niniejszego serwisu robi to na własne ryzyko i przyjmuje pełną odpowiedzialność i ryzyko strat w związku z dostępem do zamieszczonych informacji, ich wykorzystywaniem, przeglądaniem, pobieraniem i podejmowaniem działań w oparciu o nie.

W możliwie najszerszym zakresie dopuszczonym obowiązującymi przepisami, HLB Poland wyklucza swoją odpowiedzialność za jakiekolwiek straty wynikające bezpośrednio lub pośrednio z niniejszych Zasad użytkowania i/lub związane z wykorzystywaniem niniejszego serwisu i/lub treści w nim zamieszczonych, a także innych witryn, z którymi serwis ten może być powiązany.


Wyłączenie gwarancji i odpowiedzialności
Za wyjątkiem wyraźnych gwarancji lub zobowiązań zamieszczonych w serwisie, wykluczamy wszelkie gwarancje (wyraźne lub domniemane) dotyczące niniejszego serwisu i jego treści i związane z jego wykorzystywaniem.

Nie gwarantujemy, że treść niniejszego serwisu jest wolna od wirusów i innych elementów mających szkodliwy charakter i wyłączamy jakąkolwiek swoją odpowiedzialność w tym zakresie.

Nie ponosimy wobec użytkownika jakiejkolwiek odpowiedzialności za jego ewentualne straty (w tym, bez ograniczeń, odpowiedzialności za szkody pośrednie, utratę możliwości biznesowych lub projektów lub utratę zysków), niezależnie od ich postawy (z tytułu odpowiedzialności kontraktowej, deliktowej czy innej), wynikające z korzystania lub braku możliwości korzystania z niniejszego serwisu, jego treści lub z działań i błędów powstałych w wyniku wykorzystywania tego serwisu, przy czym żadne postanowienia niniejszych zasad nie wyłączają ani nie ograniczają naszej odpowiedzialności z tytułu uszkodzeń ciała lub śmierci spowodowanej przez nasze zaniedbanie.


Zmiana zasad użytkowania

HLB Poland zastrzega sobie prawo do zmieniania niniejszych Zasad użytkowania bez zawiadamiania użytkowników. Wszelkie takie zmiany wchodzą w życie od momentu ich publikacji w serwisie.


Ochrona danych

Wszelkie dane przekazywane lub pozyskiwanie za pośrednictwem niniejszego serwisu podlegają postanowieniom niemieckiej federalnej ustawy o ochronie danych osobowych (BDSG), niemieckiej ustawy o ochronie danych uzyskanych w ramach usług telefonicznych i informatycznych (TDDSG), niemieckiej umowy państwowej o usługach medialnych (MDStV) oraz niemieckiej ustawy o usługach informacyjnych i komunikacyjnych (IuKDG).


Dane przekazywane do HLB Poland

Dane przekazywane do HLB Poland będą traktowane jako poufne i wykorzystywane wyłącznie dla celów wskazanych przez użytkownika. Bez wyraźniej zgody ze strony użytkownika jego dane osobowe nie będą przekazywane osobom trzecim.


Ciasteczka i JavaScript

Serwis HLB Poland wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celu zapisywania ustawień językowych oraz, po stronie klienta, skrypt Java, służący, m.in. do obsługi menu. Aby móc w pełni wykorzystać funkcje serwisu HLB Poland, powyższe ustawienia powinny być włączone w stosowanej przeglądarce. Pliki cookies i skrypt Java służą wyłącznie na potrzeby nawigacji po witrynie.


Zewnętrzne serwisy internetowe

Zwracamy uwagę na to, że zewnętrzne serwisy powiązane odnośnikami z witryną HLB Poland mogą zbierać dane, które nie są przekazywane do HLB Poland i za wykorzystanie których HLB Poland ani Partnerzy HLB Poland nie ponoszą odpowiedzialności.


Bezpieczeństwo przekazywanych danych

Dostęp do serwisu HLB Poland odbywa się poprzez otwarty protokół HTTP. Dane wprowadzane przez osoby odwiedzające serwis HLB Poland mogą być rejestrowane przy zawieraniu transakcji także przez osoby trzecie. Na takie okoliczność ani HLB Poland, ani Partnerzy HLB Poland nie mają wpływu i nie ponoszą za nie odpowiedzialności.


Podawanie adresu e-mail

Poprzez wpisanie swojego adresu e-mail w formularzu zamieszczonym na tej witrynie użytkownik wyraża zgodę na aktywny kontakt z HLB Poland. W ten sposób HLB Poland uzyskuje prawo do wysyłania informacji na podany adres. Pozyskane adresy e-mail nie są przekazywane przez HLB Poland osobom trzecim.

Jeśli osoba przekazująca dane nie życzy sobie otrzymywać informacji od HLB Poland, może ona w każdym momencie przesłać e-mail na adres HLB Poland, webmaster@hlb-poland.global, wpisując w temacie wiadomości „rezygnacja”. W takim przypadku dany adres e-mail zostanie usunięty z bazy HLB Poland. Ten sposób nie spowoduje jednak blokowania wiadomości generowanych automatycznie przez nasz program obsługi serwisu potwierdzających wprowadzenie danych.

Wysłanie wiadomości dot. rezygnacji w odniesieniu do adresu e-mail, dla którego utworzono hasło w serwisie, powoduje dezaktywację wprowadzonych danych i usunięcie hasła z systemu.


Prawa autorskie

Wszystkie artykuły objęte są prawami autorskimi HLB Poland. Niniejszy serwis oraz wszelkie zawarte w nim treści tekstowe i graficzne są chronione prawami autorskimi. Naruszanie praw autorów powyższych treści bez wcześniejszej pisemnej zgody ze strony HLB Poland jest zabronione.


Prawa autorskie do powiązanych stron

Prawami autorskim objęte są także treści stron partnerskich umieszczonych w serwisie getsix®. Treści umieszczane na stronach naszych parterów są chronione na podstawie umów dwustronnych zawartych między właścicielem danej strony a HLB Poland. Użytkownik zobowiązany jest także do przestrzegania praw autorskich dotyczących stron internetowych parterów HLB Poland.


Wszystkie prawa zastrzeżone

Kopiowanie treści z serwisu HLB Poland, ich dystrybucja, elektroniczne archiwizowanie i udostępnianie możliwe jest możliwe wyłącznie za pisemną zgodą ze strony HLB Poland. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Prawa autorskie

Wszelkie artykuły zamieszczone w serwisie objęte są prawami autorskimi poszczególnych autorów. Jeśli pod danym artykułem znajdują się tylko inicjały autora, na prośbę użytkownika HLB Poland przekaże jego pełne imię i nazwisko.


Wykorzystywanie artykułów zamieszczonych w serwisie

Artykuły zamieszczone w niniejszym serwisie mogą być wykorzystywane wyłącznie na użytek własny, przy czym poprzez wykorzystywanie rozumie się czytanie ich treści. Niedozwolone jest tworzenie jakichkolwiek kopii artykułów. Kopiowanie i dystrybucja możliwe są jedynie w odniesieniu do artykułów zamieszczonych w sekcji „Publikacje”.


Wyłączenie odpowiedzialności za zewnętrzne linki

Wyrokiem z dnia 12 sierpnia 1999, sygn. 312 O 85/99 „Odpowiedzialność za linki” Sąd Okręgowy w Hamburgu orzekł, że poprzez umieszczenie odnośnika podmiot go umieszczający ponosi współodpowiedzialności za treść strony, do której dany odnośnik prowadzi. Sąd orzekł, że można temu zapobiec poprzez jednoznaczne zdystansowanie się od tych treści.

Zdystansowanie się od wszelkich treści zewnętrznych stron i serwisów, do których odsyłają linki i od sposobu, w jaki funkcjonują

Niniejszym jednoznacznie dystansujemy się od wszelkich treści zamieszczonych za zewnętrznych stronach, w plikach lub materiałach graficznych, do których odsyłają linki przez nas zamieszczone, a także oświadczamy, że treści te nie należą do nas. Wszelkie przypadki naruszenia obowiązującego prawa, zwyczajów czy moralności, o których poweźmiemy informację, spowodują natychmiastowe usunięcie z serwisu HLB Poland linków, zarejestrowanych danych, treści graficznych i odnośników w innych formach. Odpowiedzialność za materiały i informacje umieszczone na powiązanych stronach lub pod przedstawionymi adresami internetowymi spoczywa wyłącznie na właścicielu danego adresu URL, dostawcy lub administratorze.


Linki do zewnętrznych stron i serwisów

W przypadku prostych linków URL do zewnętrznych stron lub serwisów istnieje kwestia powiązania z publicznie dostępnymi informacjami zamieszczonymi na stronach, do których dany link prowadzi. Zasadniczo HLB Poland nie weryfikuje, czy powiązanie z witryną HLB Poland poprzez zamieszczenie linka jest dozwolone.

Jeśli link zamieszony na naszej witrynie odsyła do Państwa strony, a Państwo sobie tego nie życzą, prosimy o stosowną informację. W takiej sytuacji link zostanie natychmiast usunięty.


Poprawność linków

Wszelkie linki prowadzące do zewnętrznych stron są sprawdzane w momencie ich wprowadzenia. Jednak z uwagi na to, że Internet dynamicznie się zmienia, HLB Poland nie jest w stanie zagwarantować, że w danym momencie każdy zamieszczony u nas link:

a) w dalszym ciągu odsyła do zamierzonego miejsca,
b) nadal zawiera takie same treści, jak w momencie jego umieszczenia.

W szczególności HLB Poland podkreśla, że nie ma praw własności do treści znajdujących się pod danym linkiem. Poza tym HLB Poland nie przyjmuje odpowiedzialności za materiały zamieszczane na zewnętrznych stronach i za sposób ich funkcjonowania. Zamieszczenie linków do stron zewnętrznych nie ma charakteru oceny czy rekomendacji ze strony HLB Poland.

Jeśli na naszej witrynie użytkownik stwierdzi istnienie nieaktywnego lub niepoprawnego linku lub odniesienia, które stanowią naruszenie prawa lub zasad moralnych, prosimy o przekazanie nam informacji o tym fakcie.


Odpowiedzialność za treści zgodnie z ustawą MDStV

Zgodnie z postanowieniami §6 niemieckiej ustawy o usługach medialnych, odpowiedzialność za materiały zamieszczone na stronach należących do HLB Poland spoczywa Partnerach HLB Poland. Zgodnie z prawem prasowym odpowiedzialność za materiały zamieszczone na stronach należących do HLB Poland spoczywa Partnerach HLB Poland.


Wyłączenie gwarancji i odpowiedzialności
Mimo dokładnej analizy i kontroli źródeł, zespół redakcyjny nie gwarantuje prawdziwości materiałów zamieszczonych w serwisie. Wyłącza się wszelką odpowiedzialność za straty i szkody wynikające z opublikowanych na witrynie informacji lub materiałów. Zastosowanie ma jedynie prawo do publikacji sprostowania lub innej wersji.


Publikacje

HLB Poland zdaje sobie sprawę ze znaczenia publikacji, których celem jest wyjaśnianie usług outsourcingowych oraz pomaganie przedsiębiorcom a nawet studentom w pełnym poznaniu czynników determinujących osiągnięcie sukcesu w naszej branży.


Polityka w zakresie prywatności

Właścicielem i podmiotem obsługującym niniejszy serwis jest HLB Poland. HLB Poland w pełni szanuje prawa użytkowników do prywatności, dlatego w tym serwisie nie są gromadzone żadne informacje osobiste dotyczące użytkowników bez ich wyraźnej zgody. Wszelkie informacje osobiste, które użytkownik zechce przekazać HLB Poland, będą traktowane zgodnie z najwyższymi standardami w zakresie bezpieczeństwa i poufności, z uwzględnieniem wymogów przepisów dot. ochrony danych.

HLB Poland może zmieniać swoją politykę w tym zakresie, przy czym zmiana wchodzi w życie w momencie zamieszczenia zweryfikowanej polityki na naszej stronie głównej.


Prawo właściwe

Niniejsze Zasady użytkowania podlegają polskiemu prawu i zgodnie z nim będą interpretowane. Wszelkie spory wynikające bezpośrednio lub pośrednio z niniejszych Zasad będą rozstrzygane przez polskie sądy.


Komentarze

W przypadku pytań lub komentarzy dotyczących naszego serwisu prosimy o kontakt pod adresem webmaster@hlb-poland.global.


Redakcja

Redaktorzy niniejszego serwisu działają w ramach Grupy getsix®, która jest członkiem HLB Poland.

Skontaktuj się