Najnowsze insights HLB Poland

Polecane insights HLB Poland

Najnowsze insights, studia przypadków i artykuły z całej sieci HLB Poland

Praca zdalna w państwach Unii Europejskiej - nowe stanowisko ZUS

Praca zdalna w państwach Unii Europejskiej – nowe stanowisko ZUS

W ostatnich miesiącach pracodawcy i pracownicy mieli trudności z uzyskaniem zaświadczenia A1 w przypadku wniosku dotyczącego wykonywania pracy zdalnej poza granicami Polski. Stanowisko ZUS nie było jednoznaczne, a praktyka poszczególnych oddziałów znacznie się różniła. Wynikało to z braku przepisów, które pozwalałaby na koordynację systemów ubezpieczeń społecznych poszczególnych krajów w przypadku krótkotrwałych pobytów celem świadczenia pracy

Dowiedz się więcej

29 września 2023

Zmiany dotyczące korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur

Zmiany dotyczące korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur

Zgodnie z nowym rozporządzeniem, które weszło w życie 1 września 2023 roku, wprowadzono zmiany dotyczące nadawania uprawnień do dostępu do Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) dla podmiotów o bardziej rozbudowanej strukturze organizacyjnej. Główne zmiany polegają na tym, że duże struktury podmiotów, które posiadają kilka zakładów lub inne jednostki wewnętrzne, mogą nadawać zawężone uprawnienia w KSeF. Oznacza

Dowiedz się więcej

14 września 2023

Nowelizacja ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę

Nowelizacja ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę

Chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na istotną nowelizację ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, nastąpiła na mocy ustawy z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o emeryturach pomostowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1667). Na mocy tej ustawy, od 2024 r. dodatek za szczególne warunki pracy

Dowiedz się więcej

11 września 2023

Zwiększenie ochrony pracowników objętych szczególną ochroną

Zwiększenie ochrony pracowników objętych szczególną ochroną

Z dniem 22 września 2023 r. wejdą w życie zmiany, które dotyczą zwiększenia ochrony pracowników objętych szczególną ochroną. Większą ochronę przed zwolnieniem z pracy za wypowiedzeniem i w trybie natychmiastowym zyskają: kobiety w ciąży, rodzice na urlopach macierzyńskich, rodzicielskich, ojcowskich, wychowawczych, pracownicy w wieku przedemerytalnym, działacze związków zawodowych, członkowie rad pracowników, społeczni inspektorzy pracy. Konsekwencje

Dowiedz się więcej

6 września 2023

Projekt Stanowiska w sprawie ustalania wartości godziwej dla potrzeb rozliczania połączeń jednostek metodą nabycia

Projekt Stanowiska w sprawie ustalania wartości godziwej dla potrzeb rozliczania połączeń jednostek metodą nabycia

Informujemy, że Komitet Standardów Rachunkowości przedłożył do publicznej dyskusji projekt Stanowiska w sprawie ustalania wartości godziwej dla potrzeb rozliczania połączeń jednostek metodą nabycia. Celem projektu jest wyjaśnienie wątpliwości i podanie wskazówek dotyczących stosowania przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości w zakresie ustalania wartości godziwej poszczególnych kategorii aktywów i zobowiązań przejętej jednostki

Dowiedz się więcej

1 września 2023

Krajowy System e-Faktur (KSeF) - nowa struktura e-faktury od 1 września

Krajowy System e-Faktur (KSeF) – nowa struktura e-faktury od 1 września

Aktualnie Krajowy System e-Faktur (KSeF) pozostaje rozwiązaniem dobrowolnym, ale Ministerstwo Finansów ciągle dąży do tego, by pomóc podatnikom w przejściu na obowiązkowe wystawianie faktur w tym systemie. Dla uproszczenia procesu wdrażania KSeF, od 1 września 2023 roku podatnicy będą korzystać z nowego formatu faktury elektronicznej – FA(2). Rozwiązania wdrożone w systemie fakultatywnym zostaną zachowane, gdy

Dowiedz się więcej

23 sierpnia 2023

Zmiany dotyczące zasad naliczania odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Zmiany dotyczące zasad naliczania odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

W dniu 2 sierpnia 2023 r. Prezydent podpisał ustawę o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw. Ustawa wprowadzi zmiany dotyczące wysokości naliczania odpisów oraz warunków utworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS). Ustawa została opublikowana w Dzienniku Ustaw 10 sierpnia 2023 r. (poz. 1586). Zgodnie z

Dowiedz się więcej

14 sierpnia 2023

Zabezpieczenie społeczne a praca zdalna z za granicy

Zabezpieczenie społeczne a praca zdalna z za granicy

1 lipca 2023 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przystąpił do Porozumienia ramowego w sprawie stosowania art. 16 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w przypadkach zwyczajowej telepracy transgranicznej. Główną zmianą z perspektywy praktyki prawa pracy w Polsce jest umożliwienie ustalenia ustawodawstwa właściwego dla państwa siedziby pracodawcy w przypadku wykonywania pracy zdalnie za granicą. Oznacza to, że

Dowiedz się więcej

8 sierpnia 2023


Polecane insights HLB

Najnowsze insights, studia przypadków i artykuły z całej sieci HLB

Polskojęzyczny prawnik oraz księgowa w Niemczech i Francji - Nowa usługa getsix

Polskojęzyczny prawnik oraz księgowa w Niemczech i Francji – Nowa usługa getsix®

Księgowość, porada prawna oraz podatkowa u prawnika lub księgowego władającego językiem polskim, a na stałe pracującego w kancelarii na terenie Niemiec lub Francji. Wraz z naszym wieloletnim partnerem HLB International zdecydowaliśmy się na uruchomienie usługi Polish Desk, która jest już dostępna w dwóch krajach: Polish Desk w Niemczech Polish Desk we Francji W ramach tej

Dowiedz się więcej

6 sierpnia 2021

Skontaktuj się