Fachowość i wysoka jakość

Jesteśmy wysoce skoncentrowaną organizacją, która jest mocno zaangażowana w innowacje. HLB Poland jest w pełni skonfigurowany, aby wspierać naszych klientów i zapewniać im coraz wyższą jakość usług.

Dowiedz się więcej

Inspiracja: fachowość

Firmy członkowskie HLB Poland szczycą się swoją fachowością handlową i doświadczeniem. Nasze firmy zdobyły specjalistyczną wiedzę na temat kluczowych sektorów gospodarki polskiej dzięki długoletniej, ścisłej współpracy z klientami. Ich zadania obejmowały zapewnianie pełnego zakresu księgowości, audytów, list płac, HR, jak również usługi doradcze, finansowe oraz podatkowe, dopełniane w pełni rozwiniętą i zaawansowaną gamą technicznych rozwiązań z zakresu IT. Dało to naszym członkom wgląd w powyższe obszary, a tym samym pogląd na wyzwania oraz możliwości, które pojawiły się i będą się pojawiać.


Inspiracja: kooperacja

HLB to specjalistyczna sieć, w której firmy członkowskie znają się i współpracują ze sobą. Członkowie z Polski stworzyli alians HLB Poland, by wzmocnić zarówno sieć HLB w Polsce, jak również wykształcić silniejsze więzi pomiędzy polskimi firmami, tak abyśmy mogli wspólnie dokładać aktywnych starań na rzecz HLB. Polskie firmy są energetyczne i aktywne, łączy je wspólny cel zapewniania nadzwyczajnego standard usług klientom lokalnym i międzynarodowym.


Inspiracja: jakość

Wszyscy członkowie HLB Poland przestrzegają najwyższych lokalnych i międzynarodowych standardów jakościowych. Możemy pochwalić się akredytacją ISO 9001:2008 oraz ISO 27001:2013, którą posiada co najmniej jedna z naszych firm członkowskich. Partner kontaktowy HLB każdej z firm jest zaangażowany w jak najszybszą odpowiedź na zapytania od HLB przy uwzględnieniu dotrzymania terminów i standardów jakich oczekuje HLB. Wszystkie firmy działają według i stosują się do Krajowych Standardów Rachunkowości, wyznaczników Krajowej Izby Biegłych Rewidentów lub Kodeksu Spółek Handlowych.


Sektory + Zadania

Jeśli chodzi o firmy członkowskie zgrupowane w HLB Poland, oferujemy zróżnicowany zakres fachowej wiedzy i doświadczenia wraz z klientami ze wszystkich zakątków Polski oraz z zagranicy. Dysponują oni szczególnymi mocnymi stronami i fachową wiedzą, pracując nad zadaniami w następujących sektorach:

 • Sektory: Energia wiatrowa i odnawialna, turystyka i rekreacja, handel detaliczny, prywatna opieka zdrowotna, rolnictwo i branża spożywcza, inwestycje w zagraniczne nieruchomości, biznes rodzinny, hotelarstwo, transport i logistyka, ochrona, produkcja ogólna, farmaceutyka, medycyna praktyczna, doradztwo prawne, organizacje zawodowe, edukacja, budownictwo,
 • Gwarancja jakości: Rewizje zgodne z MFFS, badania ustawowe,
 • Podatki: Domicyliacja w Polsce, outsourcing i listy płac, podatek potrącany u źródła, umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, planowanie międzynarodowe podatków, VAT, EIIS,
 • Ogłaszanie upadłości: Restrukturyzacja, reorganizacja, zarząd komisaryczny – stała i zmienna opłata, spotkania likwidator/zarząd, likwidacje (procedury likwidacyjne MVL, CVL) sądownie wyznaczone,
 • Doradztwo: Restrukturyzacja długów, due diligence (kompleksowa analiza przedsiębiorstwa), finanse korporacyjne, negocjacje bankowe, fuzje i przejęcia, finansowanie, refinansowanie.

Jakość

Jakość usług HLB Poland niezmiennie stanowi jedną z cech, które decydują o efektywności naszych działań.

Jakość oznacza dla nas realizację potrzeb naszych klientów w najlepszy możliwy sposób. Jest to zasada, która leży u podstaw wszystkich świadczonych przez nas usług. W ramach naszej działalności poprzez jakość rozumiemy także umiejętne i wydajne stosowanie właściwych zasobów. Wszyscy pracownicy HLB Poland mają zarówno obowiązek, jak i prawo do podejmowania działań w kierunku eliminacji przeszkód w świadczeniu wysokiej jakości usług. Forum of Firms jest organizacją zrzeszającą 23 międzynarodowe sieci firm audytorskich zajmujące się badaniem sprawozdań finansowych na skalę światową. Forum to stanowi część Międzynarodowej Federacji Księgowych (IFAC).


Na potrzeby celu realizacji wymogów naszych klientów, postawiliśmy sobie następujące cele:

 • profesjonalne świadczenie usług dla lokalnych i międzynarodowych podmiotów biznesowych, w tym dla prywatnych przedsiębiorców,
 • dbałość o sprawy klientów zgodnie ze specyfiką danego porządku prawnego,
 • realizowanie zleceń kierując się najlepszymi intencjami i wiedzą przy zachowaniu odpowiedniej dbałości i ostrożności,
 • zatrudnianie pracowników o wysokich kompetencjach zawodowych i interpersonalnych, potrafiących działać w zespole i posiadających nienaganne maniery,
 • nawiązywanie i utrzymywanie współpracy z klientami w oparciu o zasady partnerskie i wspólne ustalanie zakresu usług, co daje gwarancję spełnienia oczekiwań każdego zleceniodawcy.

HLB Poland zobowiązuje się do ciągłego usprawniania świadczonych usług, dlatego wyznaczyliśmy sobie następujące cele, które pomagają nam w realizacji tego postanowienia:

 • organizowanie szkoleń dla naszego personelu,
 • inwestowanie czasu i środków w ciągły rozwój zawodowy naszych specjalistów,
 • wykorzystywanie bieżącej wiedzy i umiejętności interpretacji przepisów w odniesieniu do wszystkich świadczonych przez nas usług,
 • ciągły dostęp do informacji i krótki czas odpowiedzi na wszelkie zapytania ze strony klienta,
 • wyznaczanie dedykowanych pracowników i ich zastępców do realizacji usług na rzecz danego klienta, przy czym pełniąc taką rolę pracownik działa jako konsultant, który pozostaje w ciągłym kontakcie z klientem,
 • przestrzeganie zasad etyki zawodowej, szczególnie w odniesieniu do poufności informacji,
 • planowanie usprawnień z uwzględnieniem oczekiwań klientów,
 • regularne ocenianie wydajności i skuteczności naszych polityk oraz stopnia realizacji naszych celów jakościowych,
 • angażowanie kadry kierowniczej w tworzenie warunków do poprawy realizowanych czynności,
 • pomaganie naszym międzynarodowym klientom oraz ich podmiotom dominującym działającym na całym świecie w pokonywaniu barier w odniesieniu do prowadzenia działalności w Polsce poprzez świadczenie skutecznych, wysokiej jakości usług w języku angielskim, niemieckim i polskim,
 • spółki zrzeszone w naszej organizacji są członkami Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo Handlowej (AHK), Brytyjsko-Polskiej Izby Handlowej (BPCC) oraz Polsko–Szwajcarskiej Izby Przemysłowo Handlowej, a także uczestniczą w lokalnych i międzynarodowych targach branżowych oraz spotkaniach – dzięki temu HLB Poland wzbogaca swoje doświadczenie i poszerza horyzonty we współpracy z międzynarodowymi firmami. To otwiera przed HLB Poland możliwości w zakresie nawiązywania nowych relacji, co jednocześnie przekłada się na wszechstronność świadczonych przez nas usług.

Wydajna organizacja i nowoczesne metody zarządzania są podstawą realizacji wyznaczonych przez nas celów

Dzięki naszej wiedzy i świadomości znaczenia wysokiej jakości usługi a także przy odpowiedniej postawie ze strony naszych pracowników HLB Poland może zagwarantować zadowolenie swoich klientów i ułatwić im osiągnięcie sukcesu. Poprzez ciągłą poprawę jakości jesteśmy w stanie skutecznie obniżać koszty działania i wspierać odpowiednie gospodarowanie zasobami.

W ramach przyjętej polityki, HLB Poland ustanawia coroczne szczegółowe cele operacyjne w zakresie jakości. Z uwagi na istotne znaczenie jakości świadczonych usług w kontekście przyszłości naszej organizacji koncentracja na celach związanych z jakością jest podstawowym obowiązkiem każdego z pracowników.


Forum of Firms

Forum of Firms

Firmy należące do HLB Poland przestrzegają wysokich standardów HLB w zakresie światowych praktyk audytorskich, mając na uwadze interes użytkowników swoich usług. HLB jest dumnym członkiem organizacji: Forum of Firms. Forum of Firms jest organizacją zrzeszającą 23 międzynarodowe sieci firm audytorskich zajmujących się badaniem sprawozdań finansowych na skalę światową. Forum to stanowi część Międzynarodowej Federacji Księgowych (IFAC).

Członkowie Forum of Firms dobrowolnie zgadzają się przestrzegać określonych standardów jakościowych, co obejmuje m.in.:

 • utrzymywanie odpowiednich standardów w zakresie jakości zgodnie z międzynarodowymi standardami kontroli jakości ustanowionymi przez Radę Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej i Usług Atestacyjnych (IAASB) a także odpowiednimi standardami krajowymi w zakresie kontroli jakości oraz przeprowadzanie regularnych, skoordynowanych globalnie wewnętrznych kontroli zapewniania jakości;
 • posiadanie polityk i metodologii w odniesieniu do przeprowadzania międzynarodowych audytów w oparciu o międzynarodowe standardy rewizji finansowej (ISA);
 • posiadanie polityk i metodologii zgodnych z kodeksem etyki Międzynarodowej Federacji Księgowych (IFAC) oraz krajowymi kodeksami etyki.
Publikacje

Publikacje

Pobierz broszury zawierające ogólne informacje i przedstawiające usługi oferowane przez firmy członkowskie HLB Poland.

Dowiedz się wiecej
Fakty w skrócie

Fakty w skrócie

Kliknij poniżej, aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje dotyczące ludności, głównych miast, języka, religii i świąt w Polsce.

Dowiedz się wiecej
Skontaktuj się