Informacje prasowe od HLB Poland

Podatek minimalny od 1 stycznia 2024

Podatek minimalny od 1 stycznia 2024

Od 1 stycznia 2024 r. będą obowiązywać przepisy dotyczące minimalnego podatku dochodowego od osób prawnych zgodnie z artykułem 24ca ustawy o CIT. W założeniu ten podatek ma na celu uszczelnienie systemu podatkowego oraz zminimalizowanie skłonności do przenoszenia dochodów z polskich spółek do jurysdykcji o korzystnym reżimie podatkowym. Celem podatku minimalnego jest opodatkowanie podmiotów, które nie

Dowiedz się więcej

24 listopada 2023

Maciej Stodolny PL

„Filiżanka kawy z…” – Maciejem Stodolnym, Software Engineer w getsix® Services

Praca to ważny aspekt naszego życia. Dlatego warto dowiedzieć się więcej o swoich kolegach i koleżankach z firmy, najlepiej „w towarzystwie” filiżanki dobrej kawy lub herbaty. Tym razem poznamy lepiej Macieja Stodolnego, który już od 8 lat jest Software Engineerem w getsix Services w Poznaniu. Dlaczego to, co robi jest tak ważne? Jakby porównał Poznań

Dowiedz się więcej

22 listopada 2023

Zastrzeżenie numeru PESEL

Zastrzeżenie numeru PESEL

Od 17 listopada, obywatele Polski mają możliwość zastrzeżenia numeru PESEL w krajowym rejestrze. Ma to stanowić barierę dla nieuprawnionego korzystania z danych osobowych przy zaciąganiu kredytów oraz zapobiegać różnym formom przestępstw i oszustw. Aktualnie numer PESEL można zabezpieczyć poprzez platformę obywatel.gov.pl, w aplikacji mObywatel lub osobiście, w urzędzie. W przyszłości banki krajowe, kasy oszczędnościowo-kredytowe typu

Dowiedz się więcej

20 listopada 2023

Stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie

Stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie

Na posiedzeniu w dniach 7-8 listopada 2023 r. Rada Polityki Pieniężnej postanowiła pozostawić stopy procentowe bez zmian. Decyzja była zaskoczeniem dla ekonomistów, którzy przewidywali kolejne obniżki o 25 punktów bazowych, podobnie jak miało to miejsce w październiku. Prezes Narodowego Banku Polskiego, Adam Glapiński, zaznaczył, że możliwość dalszych ewentualnych obniżek stóp procentowych w krótkim okresie uległa

Dowiedz się więcej

15 listopada 2023

HLB - Zmiany w zakresie BHP na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe

Zmiany w zakresie BHP na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe

Dnia 3 listopada 2023 r. w Dzienniku Ustaw RP opublikowano Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 18 października 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe. Zmiany wchodzą w życie z dniem 17 listopada 2023 r. Zgodnie z treścią Rozporządzenia zmianie ulegnie definicja stanowiska pracy.

Dowiedz się więcej

13 listopada 2023

Projekt rozporządzenia w sprawie przedłużenia terminów na złożenie informacji o cenach transferowych

Projekt rozporządzenia w sprawie przedłużenia terminów na złożenie informacji o cenach transferowych

Dnia 8 listopada na portalu Rządowego Centrum Legislacji udostępniono projekt Rozporządzenia Ministra Finansów dotyczącego wydłużenia terminu składania informacji dotyczących cen transferowych. W projekcie Ministerstwo Finansów uzasadnia decyzję o przedłużeniu terminów składania informacji o cenach transferowych: “Z uwagi na udostępnienie w dniu 30 października 2023 r. nowego oprogramowania do złożenia Informacji TPR za pomocą środków komunikacji

Dowiedz się więcej

9 listopada 2023

Nowa wysokość dofinansowania posiłków pracowniczych

Nowa wysokość dofinansowania posiłków pracowniczych

Z dniem 1 września 2023 r. weszła w życie zmiana modyfikująca treść § 2 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Obecnie wspomniany przepis brzmi następująco: „1. Podstawy wymiaru składek nie stanowią następujące

Dowiedz się więcej

2 listopada 2023

Dodatek za nadgodziny dla niepełnoetatowca

Dodatek za nadgodziny dla niepełnoetatowca

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wydanym w dniu 19 października 2023 r. wyroku w sprawie C-660/20, Lufthansa CityLine orzekł, że pracodawca nie może płacić pracownikom zatrudnionym na część etatu za nadgodziny jak osobom pracującym na pełen etat. Obecnie dodatek za nadgodziny pracownicy niepełnoetatowi otrzymują co do zasady dopiero po przepracowaniu ośmiu godzin. Wyrok TSUE zobowiązuje

Dowiedz się więcej

27 października 2023

Dzień wolny za święto przypadające w sobotę w 2023 r.

Dzień wolny za święto przypadające w sobotę w 2023 r.

Z reguły święta to dni niepracujące. Gdy święto wypada w niedziele, pracodawca nie jest zobowiązany do „oddania” dnia wolnego pracownikom. Natomiast jeśli święto przypada w sobotę – dniu, który nie jest ustawowo wolnym od pracy – pracownikom powinien zostać udzielony inny dzień wolny od pracy w ramach bieżącego okresu rozliczeniowego. Aktualnie dni wolnych od pracy

Dowiedz się więcej

23 października 2023

Inflacja bazowa spada

Inflacja bazowa spada – nowe dane Narodowego Banku Polskiego

Co miesiąc Narodowy Bank Polski przeprowadza analizę czterech wskaźników inflacji bazowej, co stanowi kluczowy narzędzie do zrozumienia dynamiki cen w Polsce. Główny wskaźnik, czyli indeks cen towarów i usług konsumpcyjnych (CPI), odzwierciedla przeciętną zmianę cen w ramach obszernego koszyka produktów i usług nabywanych przez konsumentów. Jednak proces wyliczania wskaźników inflacji bazowej angażuje szczegółową analizę cen

Dowiedz się więcej

20 października 2023

Nowa regulacja w zakresie uczestnictwa pracowników w nowo powstałej spółce

Nowa regulacja w zakresie uczestnictwa pracowników w nowo powstałej spółce w wyniku transgranicznego przekształcenia, połączenia lub podziału spółek

Z dniem 15 września 2023 r. weszły w życie nowe przepisy ustanawiające formy uczestnictwa pracowników w spółce powstałej w wyniku transgranicznego przekształcenia, połączenia lub podziału spółek. Mowa o ustawie z dnia 26 maja 2023 r. o uczestnictwie pracowników w spółce powstałej w wyniku transgranicznego przekształcenia, połączenia lub podziału spółek. Dwa modele uczestnictwa W omawianej ustawie

Dowiedz się więcej

16 października 2023

Nowelizacja Kodeksu spółek handlowych

Nowelizacja Kodeksu spółek handlowych

W dniu 22 sierpnia 2023 r. Prezydent podpisał ustawę z dnia 16 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw. Ustawa weszła w życie z dniem 15 września 2023 r. i wprowadza liczne ważne zmiany dotyczące reorganizacji spółek, zarówno krajowych, jak i transgranicznych. Wprowadzone zmiany wdrażają następujące Dyrektywy europejskie:

Dowiedz się więcej

10 października 2023

Bilety jednorazowe bez obowiązku wystawiania faktur w Krajowym Systemie e-Faktur

Bilety jednorazowe bez obowiązku wystawiania faktur w Krajowym Systemie e-Faktur

4 września 2023 r. w Rządowym Centrum Legislacji pojawił się projekt rozporządzenia dotyczący określenia sytuacji, kiedy podatnik, przy odpowiednio udokumentowanych dostawach towarów lub usług, nie musi wystawiać faktur ustrukturyzowanych. Faktury związane z usługami przejazdu na płatnych autostradach, przewozem ludzi bez względu na dystans oraz kontrolą i nadzorem ruchu lotniczego będą wyłączone z obowiązku wystawiania faktur

Dowiedz się więcej

2 października 2023

Praca zdalna w państwach Unii Europejskiej - nowe stanowisko ZUS

Praca zdalna w państwach Unii Europejskiej – nowe stanowisko ZUS

W ostatnich miesiącach pracodawcy i pracownicy mieli trudności z uzyskaniem zaświadczenia A1 w przypadku wniosku dotyczącego wykonywania pracy zdalnej poza granicami Polski. Stanowisko ZUS nie było jednoznaczne, a praktyka poszczególnych oddziałów znacznie się różniła. Wynikało to z braku przepisów, które pozwalałaby na koordynację systemów ubezpieczeń społecznych poszczególnych krajów w przypadku krótkotrwałych pobytów celem świadczenia pracy

Dowiedz się więcej

29 września 2023

Zmiany dotyczące korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur

Zmiany dotyczące korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur

Zgodnie z nowym rozporządzeniem, które weszło w życie 1 września 2023 roku, wprowadzono zmiany dotyczące nadawania uprawnień do dostępu do Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) dla podmiotów o bardziej rozbudowanej strukturze organizacyjnej. Główne zmiany polegają na tym, że duże struktury podmiotów, które posiadają kilka zakładów lub inne jednostki wewnętrzne, mogą nadawać zawężone uprawnienia w KSeF. Oznacza

Dowiedz się więcej

14 września 2023

Nowelizacja ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę

Nowelizacja ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę

Chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na istotną nowelizację ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, nastąpiła na mocy ustawy z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o emeryturach pomostowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1667). Na mocy tej ustawy, od 2024 r. dodatek za szczególne warunki pracy

Dowiedz się więcej

11 września 2023

Skontaktuj się